Hållbarhet

Sedan vår start 1968 har hållbarhet legat oss varmt om hjärtat. Genom att låta hållbarhet genomsyra hela vår verksamhet skapar vi värde för våra intressenter, samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö och ett mer inkluderande samhälle.

Vår allra viktigaste uppgift ur ett hållbarhetsperspektiv är att med vår breda kompetens bidra till att skapa och optimera hållbara drivlinelösningar för olika typer av fordon. Som pionjärer gällande cirkulära affärsmodeller, har vi dessutom i många år drivit hållbara affärer genom att möjliggöra återanvändning av komponenter och utbytesenheter. Vi arbetar uteslutande med renoveringar, vi genomför inga kortsiktiga reparationer. Vårt eget kretslopp med kvalitetskontrollerade reservdelar och utbytesenheter bidrar till minskad miljöbelastning och lägre kostnader genom återanvändning.

Vår verksamhet drivs av 100% förnybar energi från vatten- och vindkraft. Samtidigt strävar vi efter att hushålla med energi och resurser på olika sätt för att minska vårt koldioxidutsläpp. För att hitta nya sätt att förbättra oss följer vi upp våra utsläpp från inköpt och producerad energi samt för interna transporter. Vi jobbar också med att minska utsläpp i hela värdekedjan genom ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder. För att säkerställa ett mer hållbart leverantörsled ställer vi krav genom vår uppförandekod.

Vi arbetar aktivt med att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, och att förhindra miljöskadliga utsläpp till vattnet i vår verkstad. Genom att följa upp vår avfallshantering samt arbeta enligt avfallshierarkin säkerställer vi en mer miljövänlig avfallshantering.

Vår allra viktigaste tillgång är våra medarbetare. Arbete med jämlikhet är därför en naturlig del av vår vardag, och vår arbetsplats präglas av en öppen kultur där vi beaktar och tillvaratar varje medarbetares drivkrafter och kompetens. Alla Trans-Autos medarbetare ska ges möjlighet till både utveckling och utbildning.

Grunden i vårt hållbarhetsarbete är vårt ledningssystem. Det är vårt verktyg för att styra och effektivisera vår verksamhet, och där har vi samlat våra rutiner, policys, mål och handlingsplaner. Vårt ledningssystem innebär att vi kontinuerligt och systematiskt utvecklar och förbättrar våra arbetssätt med fokus på både kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi prioriterar att vara riskmedvetna såväl inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och arbetar aktivt med att minimera våra risker och dess påverkan för våra intressenter. Med våra ledord: Good to work with, Far-sighted och Making things happen i ryggen jobbar vi ständigt med utveckling och nya möjligheter inom våra produktområden.