Integritetspolicy

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Trans-Autos webbplatser samt Trans-Autos verksamhetsutövande.
I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Genom att nyttja formulär, ansöka om tjänster eller på annat sätt kontakta oss via våra kommunikationskanaler godkänner du hantering av dina personuppgifter samt accepterar denna Integritetspolicy.
Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga kunder och kontakter. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på vår hemsida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Ingeniörsfirma Trans-Auto AB (nedan nämnt Trans-Auto AB) är ett svenskt aktiebolag inom Axel Johnson koncernen med säte och adress Förrådsvägen 6, Södertälje. Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Trans-Auto AB behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär på hemsidan, ansöker om anställning eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.

När du, som företrädare för ett företag eller som privatkund, kontaktar oss sparar vi information om ditt namn, företaget, telefonnummer och e-postadress, om så uppgivits i kontaktformuläret. Tänk på att du automatiskt samtycker till att vi hanterar dina privata personuppgifter om du använder kontaktformulären.

Trans-Auto samlar inte in och registrerar, i GDPR klassade, känsliga personuppgifter.

De personuppgifter Trans-Auto kan komma att hantera är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Trans-Autos webbplats
 • Affärshistorik
 • Avtalsnummer

Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser och använder våra formulär samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen via enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatser, hänvisande URL, IP-adress och standardmässig information från webbloggar.

Information som du lämnar till oss eller som vi utbyter

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, kontakt via e-post, vårt tjänsteutövande eller via vår gemensamma affärsverksamhet.

Detta omfattar:

KUND

 • Den information som du lämnar till oss vid registrering av en förfrågan, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och kontaktinformation.
 • Den information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser, korrespondens som skickas till oss via e-post eller telefon
 • Den information du lämnar i samband med en offertförfrågan eller registrering av order.
  • Kontaktuppgifter, företagsinformation
  • Enskild firma: personnummer och annan företagsinformation.

LEVERANTÖR

 • Den information du lämnar om kontaktuppgifter
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för våra inköp eller leverans av en produkt
 • Den information som lämnas i samband med korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss via e-post

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Användning av personuppgifter

När du kontaktar oss via vår hemsida, per telefon eller e-post har en kontakt upprättats mot oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera affärsförhållandet dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål eller reklamationer.

Vi använder endast dina personuppgifter för givna ändamål. När du, via vår hemsida, söker lediga tjänster eller vill bli kontaktad av oss används endast dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.
Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att följa länken i vårt e-postmeddelande.

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska kunna få tillgång till vår service och våra tjänster. Genom att nyttja vår hemsida, kontakta oss via hemsida eller e-post godkänner du behandling av dina personuppgifter enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy. Du bekräftar att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig möjligheter att komma i kontakt med oss för att få tillgång till de tjänster och den kundservice som du begär
 • Administrera vår kundkontakt och kunna fullfölja vårt åtagande mot er som kund.
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • Administrera vår kund- och leverantörskontakt och kunna fullfölja vårt åtagande mot er som kund och leverantör.
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen
 • svara på dina önskemål
 • hantera våra dagliga affärsbehov

och med ditt samtycke:

 • rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Trans-Auto ABs produkter och tjänster.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, så kan du i våra nyhetsbrev avregistrera dig för kommande utskick.

Utlämnande av personuppgifter

Vid användning av vår hemsida och kontaktformulär på Trans-Autos hemsida, är dina kontaktuppgifter även tillgängliga för vår hemsideleverantör Triggerfish. Triggerfish har anslutit ett personuppgiftsbiträdes avtal med Trans-Auto och har ej rätt att nyttja de personuppgifter som samlas in via hemsidan.

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Information kan komma att utlämnas till koncernbolag för att kunna tillhandahålla gemensamt innehåll och gemensamma tjänster, för att upptäcka och förebygga potentiellt olagliga handlingar och överträdelser av avtal och våra policys.

Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning och drift av webbplatser).

Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri.

Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller kontakten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.
Vi behåller dina personuppgifter så länge de anses som nödvändiga för att fullfölja vår kundkontakt, dock längst i 20 år efter att kundförhållandet upphört.

Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lagar tex Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. Kontaktuppgifter behålls även under den tid då garantitid ej upphört gälla för produkt. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort.

Åtkomst, granskning och ändring av dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Trans-Auto AB. Begäran om utdrag skickas skriftligen Trans-Auto. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du skriftligen begära ändring av de uppgifterna.

Du kan komma åt dina personuppgifter via en skriftlig begäran till info@transauto.se. Du kan ändra dina personuppgifter genom att upplysa oss om de förändringar du vill genomföra. Du måste omedelbart begära uppdatering av dina personuppgifter om de är felaktiga. Vi kommer att uppfylla de rättigheter som du kan ha enligt lag vad avser möjlighet att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och på annat håll i världen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES. Överföringar av information mellan våra Koncernbolag sker med stöd av Bindande Företagsbestämmelser.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känsligheten av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller för vår serverhantering mfl.

Länkar

Denna policy omfattar endast Trans-Autos webbplatser och ej andra webbplatser som länkas till från denna hemsida. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Cookies

När du besöker eller använder våra webbplatser och kommunikationskanaler (såsom e-post) kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse. För mer detaljerad information om dessa tekniker, se vår Cookiespolicy.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Trans-Auto har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@transauto.se.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.